Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie.

Działalność poradni obejmuje teren powiatu ostrzeszowskiego w tym gminy: Ostrzeszów, Mikstat, Grabów, Doruchów, Kraszewice, Czajków, Kobyla Góra.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom (lub opiekunom prawnym) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych mających siedziby na terenie działania poradni.

W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom (lub prawnym opiekunom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałych na terenie działania poradni, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom (lub opiekunom prawnym).

Wszystkich pracowników poradni obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej sytuacji osób korzystających z usług placówki.
Powrót